B284
Masayoshi Nakajo, Kazunari Hattori, Tentou Mishima

Max Huber

Japan, 2009
Japan Magazine "idea 335". Seibundo Shinko Sha, Tokyo.
29.7 × 22.4 cm, 200 pages
In very good condition.
CHF 100.—